Кафедра історії російської літератури

Кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Ірина Іванівна Московкіна.

Склад кафедри

На кафедрі працюють два доктори філологічних наук, професори – Ірина Іванівна Московкіна, Тетяна Анатоліївна Шеховцова, 5 кандидатів наук, доцентів – Павло Миколайович Бабай, Наталія Павлівна Євстаф’єва, Тетяна Володимирівна Надозірна, Геннадій Георгійович Руденко, Любов Олександрівна Скубачевська, кандидати наук, старші викладачі Михайло Геннадійович Дашкевич, Євген Анатолійович Маханьков, Тітаренко Олена Олексіївна, старші лаборанти: Калабіна Валентина Миколаївна, Лиманська Галина Олександрівна.

Історія кафедри

На словесному факультеті, який входив до складу Харківського імператорського університету, відкритого у 1805 році, була кафедра красномовства, віршування та мови російської. У 1835 р. вона була перетворена на кафедру російської словесності та історії російської літератури. У 1901 р. було вирішено поділити цю кафедру на дві – кафедру російської мови та кафедру російської літератури. З того часу кафедра, при модифікації назв, існує і на цей день.

У різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені та педагоги, як Олександр Опанасович Потебня, Дмитро Миколайович Овсянико-Куліковський та ін. Вони заснували Харківську філологічну школу та психологічний напрям у вітчизняному літературознавстві, традиції яких продуктивні і в сучасній науці. Співробітниками кафедри були видатні філологи – Олександр Михайлович Білецький та Михайло Петрович Жинкін, діапазон наукових інтересів яких був вельми широким (від «Слова про Ігорів похід» до літератури ХХ ст.), Моїсей Гораційович Зельдович та Лев Якович Лівшиць, автори наукових праць з проблем теорії, історії літератури та літературної критики, Марк Володимирович Черняков – знавець російської поезії ХХ ст., Рита Микитівна Піддубна – відомий дослідник творчої спадщини О.С. Пушкіна та Ф.М. Достоєвського, Ольга Володимирівна Сливицька (нині працює у Санкт-Петербурзькому державному університеті культури та мистецтв) – один із найбільш авторитетних сьогодні дослідників творчості І.О. Буніна, Л.М. Толстого та ін.

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців двох рівнів (бакалаврів та магістрів) за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно). Кафедра забезпечує такі теоретичні та історико-літературні курси, як «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Усна народна творчість», «Історія російської літератури» (від ХІ до ХХІ ст.). У межах філологічної підготовки кафедра також читає курси «Редагування» (літературне та технічне), «Системи верстки і макетування», «Основи видавничої справи». Крім того, читаються спецкурси: «Інтертекстуальність літературного твору», «Аналіз поетичного тексту», «Поетика “нової драми” у російській літературі межі ХІХ – ХХ ст.», «Російський літературний авангард 1910-1930-х років», «Екзистенційна свідомість у прозі російського зарубіжжя “першої хвилі”», «Естетичні координати художнього світу В. Набокова», «Актуальні проблеми сучасної російської прози та поезії», «Поетика белетристики та масової літератури межі XX–XXI ст.», «Традиція та конвенція у книговиданні». Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів в межах спеціальних семінарів: «Літературно-художня маска у російській прозі ІІ половини ХІХ ст.», «Проза «срібного століття» російської літератури», «Модернізм у російській прозі 1920 – 1930-х років», «Проза російського зарубіжжя 1920 – 1930-х років», «Інтенціональність авторської свідомості в прозі младоемігрантів».
Педагогічна практика бакалаврів проходить у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова, а асистентська практика магістрів на кафедрах історії російської літератури та російської мови філологічного факультету, а також на кафедрі мовної підготовки Навчально- наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Редакторська практика здійснюється на базі видавництв м. Харкова: «Ранок», «Слово між нами», «Фоліо», «Час майстрів», «Харківський університет».

Наукова робота

Кафедра працює над комплексною науковою темою: “Проблеми методу, поетики та жанру російської літератури ХIХ – ХХІ століть”.

В центрі уваги дослідників – проза та поезія класичного періоду (А. С. Пушкіна, О.О. Фета, Ф.М. Достоєвського, М.C. Лєскова, А.П. Чехова та ін.), «срібного віку» російської літератури (Д.С. Мережковського, А. Бєлого, Н.С. Гумільова, М.О. Кузміна, І.О. Буніна, Л.М. Андрєєва, О.І. Купріна та ін.), модернізму 1920 – 1930-х років (М.О. Булгакова, Л. Добичіна, Г. Газданова та ін.) та постмодернізму кінця ХХ – початку ХХІ ст. (В. Сорокіна, Д. Прігова, Є. Гришковця, В.О. Пєлєвіна та ін.). Результати досліджень опубліковані у ряді монографій та статей.

Монографії:

 • Поддубная Р.Н. О творчестве Пушкина 1830-х годов. – Харків: Основа, 1999. – 180 с.;
 • Поддубная Р.Н. Современность класики: избр. тр./ сост. И.И. Московкина, Т.А.
 • Шеховцова. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 540 с.;
 • Лагунов О.І. Афанасий Фет и поэзия русского символизма. – Харків: Основа, 1999. – 242 с.;
 • Лагунов А.И., А.А. Фет: от «золотого» к «серебряному» веку русской поэзии. – Орел: Полиграфическая фирма «Картуш», 2009. – 240 с.;
 • Московкина І.І. Между “pro” и “contra”: координаты художественного мира Леонида Андреева. – Харків: Вид-во ХНУ, 2005. – 288 с.;
 • Шеховцова Т.А. Проза Л. Добычина: маргиналии русского модернизма. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 312 с.;
 • Шеховцова Т.А. «У него нет лишних подробностей…». Мир Чехова. Контекст. Интертекст. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 196 с.
 • Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры: коллект. монография/ под ред. И.И. Московкиной, Т.А. Шеховцовой. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 244 с.

Видання для школи

Кафедра підготувала:

 • дві хрестоматії, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України та витримали десять перевидань («Литература. 10 класс. Хрестоматия» / сост. Лагунов А.И., Поддубная Р.Н., Татаринов В.Е., Шеховцова Т.А. – Харків: Ранок, 2011. – 672 с.; “Литература. 11 класс. Хрестоматія-справочник / сост. Евстафьева Н.П., Кузьменко Р.Г., Московкина И.И., Надозирная Т.В., Поддубная Р.Н., Руденко Г.Г. – Харків: Ранок, 2011. – 912 с.; Литература (русская и мировая). Интегрированный курс. 10 класс. Уровень стандарта, академический уровень. Хрестоматия-справочник / сост. Шеховцова Т.А., Лагунов А.И., Скубачевская Л.А. - Харьков.: Ранок, 2013. - 656 с.: Литература (русская и мировая). Интегрированный курс. 11 класс / сост. Н.П. Евстафьева, Р.Г. Кузьменко, И.И. Московкина, Т.В. Надозирная, Р.Н. Поддубная, Г.Г. Руденко. – Харьков: Ранок, 2013. – 912 с. та ін.);
 • навчальний посібник «Литература в школе: в 2 ч. : учебное пособие для студентов-
  практикантов 4-х и 5-х курсов филол. ф-та / П.Н. Бабай, Н.П. Евстафьева, Р.Г. Кузьменко, А.И. Лагунов, И.И. Московкина, Т.В. Надозирная, Р.Н. Поддубная, Г.Г. Руденко, Л.А. Скубачевская, Т.А. Шеховцова. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. – Ч. 1. – 336 с.; Ч. 2. – 352 с.
 • 18 навчально-методичних посібників монографічного змісту: Р.М. Піддубна. Федор
  Достоевский. – Харків: Веста: Ранок, 2002. – 80 с.; О.І. Лагунов. Федор Тютчев. – Харків: Веста: Ранок, 2002. – 64 с.; І.І. Московкіна. Александр Блок. – Харків: Веста: Ранок, 2002. – 80 с.; Н.П. Євстаф’єва. Иван Бунин. – Харків: Веста: Ранок, 2002. – 64 с.; Р.Г. Кузьменко. Александр Куприн. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 64 с.; Г.Г. Руденко. Генрих Бёлль. – Харків: Веста: Ранок, 2004. – 64 с.;. Т.А. Шеховцова. Иосиф Бродский. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 80 с.; Т.А. Шеховцова. Николай Гоголь. - Харків : Ранок : Веста, 2004. - 79 с.; В.Є. Татаринов. Уильям Шекспир. – Харків: Веста: Ранок, 2004. – 80 с. та ін.
 • підручник «Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)» (автори Т.В. Надозірна, Н. Полулях): учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. - Харьков : Изд-во «Ранок», 2015.- 272 с.;
 • підручник «Интегрированный курс «Литература (русская и зарубежная)» (автори Т. В. Надозірна, Н. Полулях): учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. - Харьков : Изд-во «Ранок», 2016 . – 304 с.
 • доц. Скубачевська Л.О. і Надозірна Т. В. підготували до видання 32 книги серії «Шкільна бібліотека української та зарубіжної літератури», схвалених Міністерством
  освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Харків: Фоліо, 2011-2017).
 • Евстафьева Н.П. Предисловие и примечания / Н.П. Евстафьева // Булгаков М.А. Мастер и Маргарита / Михаил Булгаков. – Харьков: Фолио, 2017. – 432 с. (серия «Школьная библиотека мировой литературы»)
 • Євстаф’єва Н.П. Передмова і примітки / Н.П. Євстаф’єва // Булгаков М.О. Майстер і Маргарита / Михайло Булгаков. – Харків: Фоліо, 2017. – 416 с. («Шкільна бібліотека української та світової літератури»)

Аспірантура і докторантура

  • При кафедрі існують аспірантура та докторантура. Професори І.І. Московкіна, Т.А. Шеховцова, доценти Н.П. Євстаф’єва та П.М. Бабай входять до складу Спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де відбувається захист кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.01.02 – російська література.
  • С 2013 по 2018 рр. на кафедрі виконали і успішно захистили кандидатські дисертації А.Г. Гребенщикова (кер.- проф. Т.А. Шеховцова), Т.О. Капінус (кер.- проф. О.І. Лагунов), М.Е. Звегінцова (кер.- доц. Бабай П.М.), О.В. Молчанова (кер.- проф. І.І. Московкіна), Є.А. Маханьков (кер.- доц. Н.П. Євстаф’єва), Л.А. Дубініна (кер.- проф. І.І. Московкіна), О.О. Тітаренко (кер.- доц. Бабай П.М.).

 

 

Контактна інформація
Адреса: ауд. 6-81, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707 52 07
E-mail: rus.lit@karazin.ua