Шведов Сергій Анатолійович старший викладач

За освітою перекладач-референт і викладач французької мови, випускник Харківського державного університету 1978 року. Свою трудову діяльність розпочав як офіцер-перекладач обмеженого контингенту військ у Республіці Малі (Західна Африка), після повернення на батьківщину продовжив свою діяльність спочатку викладачем французької мови на загальноуніверситетській кафедрі французької мови тоді ще Харківського державного університету, а потім викладачем латинської мови на кафедрі зарубіжної літератури і класичної філології вже Харківського національного університету.

Науковий напрям — мовознавство, лексикологія, словотвір. Є автором низки наукових статей з проблем організації дериваційних і етимолого-дериваційних гнізд на матеріалі лексики латинської й французької мов, навчального посібника «Словотвір у латинській мові», співавтором підручника «Латинська мова» для учнів гімназій, ліцеїв та гуманітарних класів загальноосвітніх шкіл. Більш ніж двадцятирічний досвід викладання латинської мови на різних факультетах університету надав змогу зробити й опублікувати підручник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів університетів, який одержав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів».

Основні публікації:         

 • До питання дериватологічних досліджень на матеріалі латинської мови: Корж Наталья Григорьевна: сб. ст./ под общ. ред. профессора А.Д. Михилева и профессора А.П. Коржа. — Х.: Студцентр, 2010.— с. 206—218.

 • Вітаю тебе, «Латинська мово»!: Корж Наталья Григорьевна: сб. ст./ под общ. ред. профессора А.Д. Михилева и профессова А.П. Коржа.— Х.: Студцентр, 2010.— с. 28—31.

 • Варіанти контрольних робіт із латинської мови та методичні вказівки до їх виконання для студентів 2–3 курсів заочної та дистанційної форм навчання факультету іноземних мов / Упорядник Шведов С. А. — Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007.— 36 с.

 • Латинська мова: Підручник для студентів гуманітарних факультетів університетів.— Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005.— 320 с.

 • Словообразование в латинском языке: Учебное пособие для студентов отделения классической. филологии университетов — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2004. — 124 с.

 • Варианты контрольных работ по латинскому языку с методическими указаниями для студентов 2–3 курсов факультета иностранных языков заочной и дистанционной форм обучения/ Составитель С.А. Шведов. — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2003. — 28 с.

 • К вопросу об этимолого-деривационном гнезде в лексике французского языка// Вестник Харьковского государственного университета № 376, 1992. — с. 86—90.

 • Этимолого-деривационное гнездо в лексике французского языка. // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. Частина друга.— К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет, 2001.— Ч. 2.— с. 576—583.

 • Латинська мова: Підручник для учнів 9—11 класів гімназій, ліцеїв та гуманітарних класів загальноосвітніх шкіл / Корж Н.Г., Шведов С.А.— К.: Абрис, 1995.— 288 с.

 • Системное изучение французской лексики в сопоставлении с латинской// Материалы Республиканской научно-методической конференции «Вопросы совершенствования обучению (иностранному) языку как средству межнационального общения» (14—16 мая 1991 года). — Часть 2. — Харьков: ХИИГХ, 1991. — с. 124—125.

 • Принципы организации этимолого-деривационных гнезд в лексике французского языка// Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин. Оптимизация учебного процесса: Тезисы докладов областной научно-методической конференции. — Харьков: ХМИ, 1989. — с. 32.

 • О понятии этимолого-деривационного гнезда// Збірник наукових праць викладачів і аспірантів. Київський держуніверситет, філологічний факультет.— Київ, 1989.— с. 146—147.

 • Этимологические дублеты как один из путей формирования лексической системы французского языка// Вестник Харьковского университета № 329, 1989. — с. 108—112.

   

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-51-06
 • E-mail:class_philol@karazin.ua