Анатолій Миколайович Нелюба – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови.

Народився 31 січня 1961 року в с. Диканька на Полтавщині. Навчався в Михайлівській восьмирічній школі та Кременчуцькому педагогічному училищі. 1987 року закінчив Харківський університет, а 1991 року – аспірантуру при Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. 1992 року захистив кандидатську дисертацію, присвячену розмовному словотворенню (науковий керівник – проф. О.Г. Муромцев).

Починаючи з 1992 року, працює в Харківському університеті. Читає курс стилістики та культури мовлення на відділенні журналістики, веде науковий семінар з проблем українського словотвору, спецкурс зі словотвірної номінації, керує написанням дипломних робіт. 2008 року захистив докторську дисертацію «Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови» (науковий консультант – проф. К.Г. Городенська).

Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації: Карпець Л.А. «Український спортивний жарґон: структурно-семантичний аспект», 2006; Хмара Г.В. «Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові (функціонально-стильовий аспект)», 2006; Лук’яненко С.С. «Лексико-словотвiрнi iнновацiї в українському соцiально-полiтичному назовництвi», 2009; Старченко Я.С. «Лексико-словотвірні інновації в жарґонах української мови (від середини 80-их років минулого століття)», 2013.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких – монографії «Явища економії в словотвірній номінації української мови» (2007) і «Явища економії в словотвірній номінації української мови (системний вимір)» (2014), численні наукові статті, навчальні посібники і програми, словники.

Коло наукових інтересів – морфеміка і словотвір, лексикологія і лексикографія, термінологія, стилістика і культура мови, юридична лінгвістика, методика викладання мови.

https://www.facebook.com/groups/229720634560171

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cnFDHiIAAAAJ&hl=uk

 Монографії:

 • Явища економії в словотвірній номінації української мови. – Х., 2007. – 303 с.

 • Явища економії в словотвірній номінації української мови (системний вимір). – Х. : ХІФТ, 2014. – 184 с.

 • Універбація як вторинний спосіб найменування реалій // Лінгвістичні дослідження. – 1992. – Вип. 2. – С. 67–71.

 • Особливості флексійного словотворення – засобу функціональної стилістики // Актуальні проблеми словотвору української мови: Матеріали наукових читань. – Тернопіль, 1993. – С.112–114.

 • Стилистические преобразования в использовании суффикса -ізм/изм со значением предметности // Международная конференция “История и современное состояние славянских языков”. – Воронеж, 1994. – С. 59–64.

 • Лінгвістика в Харкові ХХ ст. // Рідний край. – Х., 1994. – С. 492–498.

 • Про деякі словотвірні можливості української флексії (в аспекті функціональної стилістики) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 1995. – Т. 4. – С. 177–184.

 • Деякі штрихи до “мовного портрета” випускника середньої школи // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 51–52.

 • Суфікс -к- (оцінно-розмірного порівняння) у системі функціональної стилістики // Филологический анализ : межрегиональный сб. научных статей. – К.–Х.–Херсон, 1996. – Вып. 8. – С. 70–75.

 • Деякі функціональні можливості запозичених суфіксів в українській мові // Актуальні проблеми граматики : зб. наук. праць. – Кіровоград, 1997. – С. 33–39.

 • Усічення і принцип економії // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2000. – № 5. – С. 171–183.

 • Реалізація словотвірної категорії особи суфіксами з компонентом -ок // Ономастика і апелятиви. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 9. – С. 89–95.

 • Тенденції в арґотичному словотворі і засоби їх втілення // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. університету ім. В.Г. Короленка. – 2001. – Вип. 4. Серія “Філологічні науки”. – С. 105–112.

 • Словотвірна економія у появі онімів // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 37. – Кіровоград, 2001. – С. 51–54.

 • Словотвірна контамінація: спроба термінологічного впорядкування // Матеріали міжнародної наук. конференції ”Діахронічне, типологічне і контрастивне дослідження германських, романських і слов’янських мов (семантика й словотвір”. – Донецьк, 2001. – С. 163–169.

 • Словотвірна контамінація як вияв принципу економії // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 2002. – Т. 9. – С. 183–200.

 • Семантичні зміни з огляду словотвірної номінації або зіставляючи чужі думки // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 9. – С. 29–34.

 • Реалізація словотвірної категорії особи суфіксами з компонентом -ик // 1V Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. – К., 2002. – С. 39–43.

 • Про “словотвірний” статус абревіатур // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 132–140.

 • На крилах мудрості й добра / Нелюба А., Варич Н. // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 9. – С. 6–7.

 • Способи словотвірної номінації (становлення теорії) // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 416–423.

 • Способи словотвірної номінації (проблема відмежування) // Гуманітарний вісник. Філологія. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 53–57.

 • Номінативно-словотвірні можливості абревіатур // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Т. 10. – 2004. – С. 233–242.

 • Про лінгвістичний статус мовних скорочень // V Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. – Чернівці, 2003. – С. 54–60.

 • Повертаючись до лексико-семантичного способу словотвору // Рідний край. – Полтава, 2004. – № 1 (10). – С. 62–65.

 • Про одне скорочування, його перебіг і наслідки (спостереження тимчасово аполітичного мовознавця) // UCRAINICA 1. SOUCASNA UKRAINISTIKA. Problemy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc, 2004. – S. 195–199.

 • Сучасна ідеологія в дослідженні явищ словотвірної номінації // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2004. – № 627. – Вип. 40. – С. 14–17.

 • Деякі аспекти в дослідженні сучасних словотвірно-номінативних явищ // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2004. – № 631. –Вип. 41. – С. 106–109.

 • Перебіг і наслідки одного скорочування // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 34. – Ч. 2. – С. 232–238.

 • Новітні тенденції у словотворі й модифікація норм мови // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 13. – С. 291–296.

 • У підмурівок теорії номінації: термінологічно-понятійне впорядкування // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 2005. – Т. 11. – С. 169–184.

 • Осново- і словоскладання в контексті словотвірної номінації // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2006. – № 2. – C. 169–184.

 • Від графічної економії до нових словотворчих засобів і основ (“складання” скорочених основ і його наслідки в словотвірній номінації) // Вісник Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика). – Філологія. – 2007. – Вип. ХV-ХVIII. – С. 222–226.

 • Від Президента України до сільського голови (український словотвір у виборчих перегонах) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 2006. – Т. 12. – С. 245–266.

 • Словник Бориса Грінченка: шлях у 100 років // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 36. – С.10–11.

 • Економія як явище в українській мові. Закон? Закономірність? Принцип? Тенденція? // VІ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство : зб. наукових статей. – К., 2007. – Кн. 5. – С.32–40.

 • Римейк у словотвірній номінації // Наукові записки. Сер. : Філологія : зб. наук. праць. – Вип. 10. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 113–118.

 • Потенційні і нові слова в контексті словотвірної номінації // Науковий вісник Херсонського держ. університету. Сер. Лінгвістика. – 2008. – Вип. 6. – С. 58–63.

 • Обмежувачі у словотвірних процесах: проблеми відмежування й типологізації // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць на пошану проф. Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 159–167.

 • Стримувачі у словотвірних процесах української мови // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 18. – С. 135–140. Балотеса, дойченя, Guten Morgen-івець: чи порушують вони словотвірний спокій? //

 • Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – 2009. – Т. 13. – С.159–172.

 • Черезкрокове словотворення й інноваційні явища в українській мові (на зразках суфіксальних дериватів) // Вісник Дніпропетровського університету. – 2009. – Т. 17. – № 11. – С. 201–209.

 • Словотвірна асиметрія і словотвірна семантика // Вісник Прикарпатського університету. – 2009. – Мовознавство. – Вип. ХХІ–ХХІІ. – 59–62.

 • Правнича термінологія і захист авторського права // Актуальні проблеми мови права: історія та сучасність. – Кіровоград, 2010. – 26–33.

 • Прихована економія в словотвірній системі української мови (найзагальніші зауваги) // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 23. – С. 62–67.

 • Словотвірне номінування осіб у спортивному жарґоні / А. Нелюба, Л. Карпець // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 23. – С. 39–44.

 • “Гендерна лінгвістика” і малопродуктивні словотворчі засоби // Лінгвістика : зб. наук. праць. – 2011. – № 1. – С. 135–142.

 • Словотвірні особливості спортивного жарґону / А. Нелюба, Л. Карпець // Лінгвістика : зб. наук. праць. – 2011. – С. 127–134.

 • Інноваційні зрушення й тенденції в українському жіночому словотворенні // Лінгвістика: зб. наук. праць. – 2011. – № 2. – С. 49–59.

 • Дериваційно-інноваційна лексикографія і питання теорії словотвору // Семантика мови і тексту : матеріали ХI Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 430–433.

 • Жінки. Гендер. Словотвір // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Х., 2011. – Т. 14. (Нова серія). – С. 189–204.

Бібліографічний покажчик

 • Муромцев Ігор Вікторович – професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Біобібліографічний покажчик / А.М. Нелюба, В.Д. Пономаренко. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 24 с.

Словники:

 • Словник образотворчого мистецтва. – Х., 1996. – 160 с.

 • Словник школяра. Літературознавство. – Х., 1999. – 104 с.

 • Словник школяра. Українська мова. – Х., 1999. – 120 с.

 • Словник школяра. Образотворче мистецтво. – Х., 2001. – 120 с.

 • Тлумачний словник української мови. / за ред. проф. В.С. Калашника. – Х. : Прапор, 2002.

 • Лексико-словотвірні інновації. 1983–2003. Словник. – Х., 2004. – 136 с.

 • Тлумачний словник української мови» / за ред. проф. В.С. Калашника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Прапор, 2005.

 • Лексико-словотвірні інновації. 2004–2006. Словник / А. Нелюба, С. Нелюба. Х. : Майдан, 2007. – 143 с.

 • Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика / За заг. ред. проф. В.С. Калашника. – Х.: ФОП Співак Т.К., 2009. – 960 с.

 • Лексико-словотвірні інновації (2007) : Словник / К. Коротич, С. Лук’яненко, А. Нелюба, С. Нелюба, Р. Трифонов. – Х. : ХІФТ, 2009. – 176 с.

 • Тлумачний словник сучасної української мови: Спеціальна лексика / за заг. ред. проф. В.С. Калашника. – Х. : ФОП Співак Т.К., 2009. – 464 с.

 • Лексико-словотвірні інновації (2008–2009). Словник. – Х. : ХІФТ, 2010. – 116 с.

 • Словотворчість незалежної України. 1991–2011. – Словник. Х. : ХІФТ, 2012. – 608 с.

 • Лексико-словотвірні інновації (2010–2011). Словник. – Х. : ХІФТ, 2012. – 100 с.

 • Лексико-словотвірні інновації (2012–2013). Словник / А. Нелюба, Редько Є. –Х. : ХІФТ, 2014. – 172 с.

Навчальні посібники:

 • Сучасна українська ділова мова : зб. вправ. – Х. : Рубікон, 1994. – 48 с.

 • Культура мови вчителя : Матеріали для практичних занять / Муромцева О., Жовтобрюх В., Нелюба А. та ін. – Х., 1994. – 48 с.

 • Теорія і практика ділової мови. – Х. : Акта, 1997. – 199 с.

 • Офіційно-діловий документ: основні вимоги та правила укладання / Нелюба А., Бугайчук К. та ін. – Х. : ХНУВС, 2008. – 96 с.