Гурова Оксана Модестівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Викладає курси «Практична стилістика української мови», «Основи стилістики та культури мовлення», веде науковий семінар «Лексична і фразеологічна семантика в синхронічному вимірі».

Коло наукових інтересів – лексична і фразеологічна семантика, лінгвокультурологія, мова фольклору, стилістика.
Кандидатська дисертація:
Лексико-семантичне поле «вік людини» в українській мові: дис. канд. філол. наук: 10.02.01. – Х., 2018.

http://orcid.org/0000-0002-7160-4288https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Gurova

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_

 Статті:

 • Гурова О. М. Лексико-семантична група «вік людини» в говірках Нижньої Наддніпрянщини // Лінгвістика: збірник наукових праць. № 1 (11). Луганськ «Альма-матер», 2007. С. 187–191.

 • Гурова О. М. Лексико-семантична група «вік людини» у бойківських говірках (на матеріалі «Словника бойківських говірок» М. Й. Онишкевича) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 843. Серія Філологія. Випуск 55, 2009. C. 111–114.

 • Гурова О. М. Наукова концептуалізація проблеми «вік людини» у парадигмах гуманітарного знання // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 994. Серія Філологія. Випуск 64, 2012. C. 35–38.

 • Номінації зі значенням «старий чоловік» в українській мові (дід та ін.) // Лінгвістика: збірник наукових праць. № 3 (30). Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. С. 70–78.

 • Номінації зі значенням «стара жінка» в українській мові (баба та ін.) // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки». Книга 1. Ніжин, 2014. С. 113–118.

 • Концептуальна репрезентація уявлень про старість в українському лінгвокультурному просторі: базові характеристики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. № 12 (289). Луцьк, 2014. С. 66–71.

 • Лексико-семантична група зі значенням “вік дитини” в українській мові (склад, структура й семантика) // Spheres of culture. Volume XI. Lublin, 2015. Р. 339–345.

 • Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням «вік людини» в українській мові (діти і старі) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1152. Серія Філологія. Випуск 72, 2015. C. 13–16.

 • Семантика слів дитя, дитина як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. Випуск 74, 2016. C. 154–159.

 • Лексико-семантична підгрупа ʻпідліткиʼ в українській мові / Гурова О. М., Філон М. І. // Вісник запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. № 2, 2018. С. 5–12.

 • З українського лінгвокультурного простору. Хмара // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 88, 2021. С. 31–35.

 • Асоціативні поля лексем дівчина, дівчинка, дівча, діва, дівуля, діваха як репрезентанти української лінгвокультурної свідомості / Софія Бутко, Оксана Гурова // Slavia Orientalis: Polska Akademia Nauk Komitet Słowianoznawstwa. Том LXXI. Номер 1, 2022. С. 175–191.

 

Навчальне видання:
Практикум зі стилістики української мови (для студентів закладів вищої освіти) / укл. Галина Губарева, Оксана Гурова. — Суми: Триторія, 2022. — 86 с. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17586