Бондаренко Євгенія Валеріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та прикладного мовознавства

Освіта:

1989 р. — диплом з відзнакою факультету іноземних мов ХДУ імені О.М. Горького (ХНУ імені В.Н. Каразіна) (спеціальність: англійська мова та література);

1991-1993 — цільова аспірантура на кафедрі англійської філології ХДУ (ХНУ імені В.Н. Каразіна).

Захищені дисертації:

Кандидатська: «Темпоральные отношения имени и глагола в предложении и тексте» 

(Нижньогородський державний лінгвістичний університет імені М.О. Добролюбова, 1994 р.) (нострифіковано у ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2000 р.);

Докторська: «Еволюція поняття часу в англійській мові та у дискурсі» (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012 р.).

Професійна кар’єра:

1989–1990 рр.– викладач кафедри англійської філології ХДУ імені О.М. Горького;

1990–1993 рр. – цільовий аспірант кафедри англійскої філології ХДУ імені О.М. Горького;

1994–2001 рр. – викладач кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

2001–2012 рр. – доцент кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;

з 2012 р. – професор кафедри англійскої філології ХНУ імені В.Н. Каразіна.

з 2017 з. – професор кафедри загального та прикладного мовознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Стажування, освітні та наукові програми:

1998–2003 рр. – голова регіонального відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) в Україні;

1998–2003 рр. – член експертної групи з методики навчання англійської мови при Британській Раді у Харкові;

1999–2001 рр. — виконавець у Національному проекті Британскої Ради в Україні зі створення програми з навчання англійської мови в школах та лінгвістичних навчальних закладах вищої освіти України (Україна (Київ, Львів, Харків), Туреччина (Анкара), Велика Британія (Брайтон, Кардіфф).

Напрямки наукової діяльності:

 • досліджує проблеми у межах напряму когнитивної лінгвістики, зокрема теорії картини світу, лингвокогнитивних аспектів маніпуляцій свідомістю, інформаційних війн, мультимодальності та меметики; темпоралістики та перекладознавства;

 • запропонувала нову методику (матричне моделювання) у межах історичної концептології та теорії картини світу;

 • має понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед них 2 одноосібні (2009 та 2014 рр.) та 7 колективних монографій (2005, 2013 (2), 2017, 2018, 2019, 2021 рр.), автор понад 30 навчальних посібників, з них 5 є посібниками для старших курсів факультету іноземних мов з мультимедійним забезпеченням;

 • підготувала 2 аспірантів (2008 та 2017 рр.);

 • під її керівництвом студенти були переможцями університетських конкурсів (посідали призові місця) (2012 та 2017 рр.).

Курси, які викладає:

 • лексикологія з порівняльним компонентом;

 • практика англійської мови (1 курс магістратури);

 • спецкурс «Сучасна теорія мовної картини світу»;

 • лекційні курси з лінгвосеміотики, теорії міжкультурної коммунікації, когнітивної лінгвістики, теорії картини світу та лексикології для аспірантів та здобувачів філологічних факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Громадська діяльність:

 • член спеціалізованої ради Д 64.051.27 на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • зам.головного редактора міжнародного електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», член редколегій фахових журналів «Вісник ХНУ» (серії "Романо-германська філологія і методика викладання іноземних мов" та "Філологія");

 • член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • член 2-х спеціалізованих рад з захисту докторських (факультет іноземних мов) та кандидатських (філологічний факультет) дисертацій в Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 • відповідальний секретар міжнародного електронного журналу «Когніція. Комунікація. Дискурс», член редколегії фахового журналу «Вісник ХНУ» (серія романо-германьска філологія);

 • член оргкомітету щорічних наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій викладачів, які проводяться на факультеті іноземних мов;

 • учасник лінгвістичного семінару факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 • член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна та голова ДЕК у Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця.

Основні публікації:

Монографії:

 • Время как лингвокогнитивный феномен в англоязычной картине мира : монография. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. 361 с.

 • Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира: монографія. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. 304 с.

 • Картина світу і дискурс: реалізація дуальної природи людини // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: колективна монографія під ред. І.С.Шевченко. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. С.36–64.

 • Когнітивне моделювання як підхід у вивченні англійської лексики рівня С1–С2 // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ: колективна монографія під ред. В.Г. Пасинок. Харків, 2013. С. 139–160.

 • Картина мира и матричное моделирование как базовый метод ее анализа // Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка: колективна монографія під ред. І.С.Шевченко. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. С.59–105.

 • Мем и антимем в политическом медиадискурсе: опыт когнитивного моделирования // Концепты и контрасты: монография / Н.В. Петлюченко, С.И. Потапенко, О.А. Бабелюк, Е.Л. Стрельцов и др.: под ред. Н.В. Петлюченко. Одесса Издательский дом «Гельветика», 2017 р. (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»). С. 347–354.

 • Стилистика епохи мультимодальности: проблема метода // Любовь к слову: филологические заметки в честь юбилея професора В.А.Кухаренко: сборник научных статей под. ред. И.М. Колегаевой. Одеса: КП ОГТ, 2018. С. 52–61.

 • Bondarenko I.V. Time-domain matrix modeling in cognitive linguistic research. In: Human Cognitive Processing. Vol. 65. Perspectives on Abstract Concepts. Cognition, language, and communication. Ed. by Mаrianna Bolognesi and Gerard J. Steen. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 2019. P. 287-311

 • Bondarenko I. Political Meme as a Multimodal Aesthetically Marked Text // Chrzanowska-Kluczewska, E., Witalisz, W. (Eds.)Text –Image –Music: CrossingtheBorders.IntermedialConversations on the Poetics ofVerbal,Visual andMusicalTexts. In Honour of Prof. Elzbeta Chrzanowska-Kluczewska. Text - Meaning - Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. Vol. 19. Peter Lang - Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. P. 503-523.

Основні тези і статті:

Тези і статті у закордонних виданнях (2015-2018 рр.):

Основні статті:

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 2-33, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057)  707-51-36
 • E-mail:movoznavstvo@karazin.ua