Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Філологічний факультет

Наукове товариство філологічного факультету
запрошують вас, шановні студенти, взяти участь
в ХІІ Регіональній студентській науковій конференції 

Конференція відбудеться 19 квітня 2019 р. на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукова проблематика конференції:
1. Сучасна журналістика: жанри, проблеми, методи.
2. Реклама й засоби масової комунікації.
3. Історія журналістики.
4. Художній текст: теми, мотиви, образи.
5. Інтерпретація художнього тексту.
6. Cвітова література: нові ракурси дослідження.
7. Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
8. Мова художнього твору.
9. Слово у фольклорному тексті й діалектному мовленні.
10. Актуальні питання лінгвостилістики.
11. Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
12. Новітні виміри мовознавства: лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна
лінгвістика.
13. Прикладна лінгвістика й термінознавство.
14. Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури.

Для участі в конференції просимо подавати до 1 квітня 2019 р.:
а) роздруковану заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, спеціальність, місце навчання, домашня адреса, телефон, e-mail; прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання наукового керівника);
б) роздруковані тези українською або російською мовою обсягом 2 сторінки у відповідному технічному оформленні.

Роздрукований варіант повинен мати:
• для доповідачів із ХНУ імені В. Н. Каразіна – підпис наукового керівника;
• для доповідачів із інших ВНЗ міста – рецензію з підписом наукового керівника та печаткою факультету;
в) електронні варіанти тез та заявки на E-mail: confer190419@gmail.com. У «Темі» слід зазначити прізвище та ініціали, орієнтовний напрямок: мовознавство, літературознавство, журналістикознавство.

ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ДОПУСКАЮТЬСЯ ЛИШЕ ТІ СТУДЕНТИ, ЯКІ
ПОДАЛИ ТЕЗИ ДО ДРУКУ.

Роботи повинні бути вичитані науковими керівниками. Тези, які містять мовні помилки, будуть повернуті на доопрацювання.

 Конференція передбачає участь студентів із вищих навчальних закладів саме м. Харкова.

великими.
3. Текст друкується шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий інтервал –
1,5. Параметри сторінки: береги згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
•Не допускається заміна тире знаком дефіса й навпаки.
•Сторінки не нумеруються.
•Абзацний відступ – 1 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.
• У тексті використовується середнє (–) тире (Ctrl+ –).
• Ініціали приєднуються до прізвищ нерозривним пробілом (ctrl+shift+прогалина).
• Текст вирівнюється по ширині.
• Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).
4. Посилання на наукову літературу подавати в круглих дужках із зазначенням лише ініціалів та прізвища автора (наприклад: «Героїчне – естетична категорія на позначення моральної цінності людської діяльності, стійкості, самопожертви, лицарської вірності вічним істинам, духовної сили та благородства, невід’ємних від величного» (Ю. Ковалів)).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Ю. І. Калашник
Синтаксична організація речень із ключовими словообразами в прозових
творах Аркадія Любченка
Проза талановитого письменника 1920–30-х рр. Аркадія Любченка
відзначається змістовою глибиною, яскравою образністю, художньою
своєрідністю…

Невідповідність тез змістовим і технічним вимогам
буде причиною відхилення запропонованих робіт.
Роздруковані матеріали просимо віддати доц. Савчуку Григорію Олеговичу
(кафедра історії української літератури, ауд. 6/83) або надіслати до 1 квітня 2019 р. на
адресу:

Савчуку Григорієві Олеговичу,
кафедра історії української літератури,
філологічний факультет,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077.
Тел. 707-53-38.

Тези, які надійшли після 1 квітня 2019 р., не будуть розглядатися.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ⇒