Шановні колеги!

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології

запрошує вас взяти участь

у І Міжнародних Кронеберзьких читаннях

Античність – Класика – Сучасність

22-23 лютого 2018 року

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології започатковує щорічні Міжнародні Кронеберзькі читання на честь

Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга (1788-1838),

видатного філолога-класика, спеціаліста з античної культури і світової літератури, який свого часу був деканом словесного факультету і ректором Харківського університету

 Наукові вектори:

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі у Міжнародних читаннях:

І. Очна:

 1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв.).
 2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хв.).
 3. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

ІІ. Заочна:

 1. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

Для участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 14 січня 2018 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) електронний варіант статті; в) аргументований відгук наукового керівника (для аспірантів і здобувачів).

Після рецензування статті протягом 7 днів Ви отримаєте повідомлення від оргкомітету щодо публікації наданих матеріалів, оплати організаційного внеску та витрат на видання статті.

Матеріали Міжнародних читань будуть опубліковані після завершення конференції у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання. Статті публікуються в авторській редакції. Вартість публікації однієї сторінки – 35 грн.

Для докторів наук публікація безкоштовна. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до публікації.

Участь у Міжнародних читаннях та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.

Організаційний внесок 250 гривень – для очної участі; 100 – для заочної (для сплати організаційних витрат, кава-брейків, сертифіката учасника, публікації програми, розсилки матеріалів).

Адреса та телефон для контактів:

class_philol@karazin.ua Чекарева Євгенія Сергіївна

                                         Курило Вікторія Анатоліївна (+38063 389 04 66);

                                         Проскуріна Наталія Юріївна (+38050 069 22 72)

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майд. Свободи, 4, м. Харків,  61022. Tел. (057) 707-51-06

Вимоги до оформлення публікацій

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно підготувати текст статті в роздрукованому вигляді та в електронній формі. Файл зі статтею слід подати до редколегії на CD або надіслати електронною поштою на адресу krnbrg@ukr.net.

Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст статті повинен бути відредагований та перевірений автором і завірений його підписом. За помилки в поданих матеріалах відповідає автор статті.

Вимоги до документа:

латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf).

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:

 1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
 2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
 3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
 4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
 5. Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація» тощо)
 1. Текст статті. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 змістове оформлення статті має містити такі елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

інтервал – 1,5. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.

Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].

 1. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом.

Використані джерела друкуються за абеткою. Кожне джерело починається з абзацу.

Оформлення бібліографії згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

 

Статтю супроводжує на окремій сторінці інформація про автора:

Статті аспірантів і здобувачів подаються з аргументованим відгуком наукового керівника.

Невиконання зазначених вимог буде причиною відхилення запропонованої статті.

Висновки оргкомітету щодо участі у читаннях, запрошення та детальну інформацію щодо перебігу заходів Міжнародних читань буде надіслано на Вашу адресу до 1 лютого 2018 р.

Заявка УЧАСНИКА

І Міжнародних Кронеберзьких читань

«Античність – Класика – Сучасність»

22-23 лютого 2018 р.

 

Прізвище, ім'я та по батькові:

Домашня адреса:

(вулиця, номер будинку, квартира, населений пункт, держава, індекс)

Контактний телефон, факс:

Е-mail:

Вчений ступінь:

Вчене звання:

Посада та місце роботи:

(повна назва установи, відділу, факультету, кафедри, адреса)

Назва доповіді:

Анотація (400-500 знаків):

Форма участі:

Необхідність бронювання місця в готелі:

 

© Філологічний факультет ©

Шановні колеги!

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології

запрошує вас взяти участь

у І Міжнародних Кронеберзьких читаннях

Античність – Класика – Сучасність

22-23 лютого 2018 року

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології започатковує щорічні Міжнародні Кронеберзькі читання на честь

Івана Яковича (Йогана Христіана) Кронеберга (1788-1838),

видатного філолога-класика, спеціаліста з античної культури і світової літератури, який свого часу був деканом словесного факультету і ректором Харківського університету

 Наукові вектори:

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі у Міжнародних читаннях:

І. Очна:

 1. Виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв.).
 2. Виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хв.).
 3. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

ІІ. Заочна:

 1. Публікація статті у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія».

Для участі у Міжнародних читаннях просимо надіслати до 14 січня 2018 р. на електронну адресу (krnbrg@ukr.net) оргкомітету: а) заявку учасника (бланк додається); б) електронний варіант статті; в) аргументований відгук наукового керівника (для аспірантів і здобувачів).

Після рецензування статті протягом 7 днів Ви отримаєте повідомлення від оргкомітету щодо публікації наданих матеріалів, оплати організаційного внеску та витрат на видання статті.

Матеріали Міжнародних читань будуть опубліковані після завершення конференції у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія», затвердженому ВАК України як фахове видання. Статті публікуються в авторській редакції. Вартість публікації однієї сторінки – 35 грн.

Для докторів наук публікація безкоштовна. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до публікації.

Участь у Міжнародних читаннях та необхідні витрати – за рахунок направляючої сторони.

Організаційний внесок 250 гривень – для очної участі; 100 – для заочної (для сплати організаційних витрат, кава-брейків, сертифіката учасника, публікації програми, розсилки матеріалів).

Адреса та телефон для контактів:

class_philol@karazin.ua Чекарева Євгенія Сергіївна

                                         Курило Вікторія Анатоліївна (+38063 389 04 66);

                                         Проскуріна Наталія Юріївна (+38050 069 22 72)

Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майд. Свободи, 4, м. Харків,  61022. Tел. (057) 707-51-06

Вимоги до оформлення публікацій

Для публікації матеріалів у збірнику необхідно підготувати текст статті в роздрукованому вигляді та в електронній формі. Файл зі статтею слід подати до редколегії на CD або надіслати електронною поштою на адресу krnbrg@ukr.net.

Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст статті повинен бути відредагований та перевірений автором і завірений його підписом. За помилки в поданих матеріалах відповідає автор статті.

Вимоги до документа:

латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf).

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:

 1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
 2. Ініціали та прізвище автора. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
 3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом.
 4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
 5. Анотації (цей структурний елемент не має заголовків «анотація» тощо)
 1. Текст статті. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 змістове оформлення статті має містити такі елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

інтервал – 1,5. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.

Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].

 1. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом.

Використані джерела друкуються за абеткою. Кожне джерело починається з абзацу.

Оформлення бібліографії згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

 

Статтю супроводжує на окремій сторінці інформація про автора:

Статті аспірантів і здобувачів подаються з аргументованим відгуком наукового керівника.

Невиконання зазначених вимог буде причиною відхилення запропонованої статті.

Висновки оргкомітету щодо участі у читаннях, запрошення та детальну інформацію щодо перебігу заходів Міжнародних читань буде надіслано на Вашу адресу до 1 лютого 2018 р.

Заявка УЧАСНИКА

І Міжнародних Кронеберзьких читань

«Античність – Класика – Сучасність»

22-23 лютого 2018 р.

 

Прізвище, ім'я та по батькові:

Домашня адреса:

(вулиця, номер будинку, квартира, населений пункт, держава, індекс)

Контактний телефон, факс:

Е-mail:

Вчений ступінь:

Вчене звання:

Посада та місце роботи:

(повна назва установи, відділу, факультету, кафедри, адреса)

Назва доповіді:

Анотація (400-500 знаків):

Форма участі:

Необхідність бронювання місця в готелі: