Ващенко Юлія Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Харківський університет (філологічний факультет) у1984 р. Педагогічну діяльність розпочала після закінчення університету на кафедрі історії зарубіжної літератури і класичної філології, послідовно обіймаючи посади викладача (1984-1992), старшого викладача (1992-2003), доцента (2003 – тепер. час).

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Художній світ Г. Шевальє (народно-сміхові та міфопоетичні структури в трилогії про Клошмерль)»

Науковий напрям – літературознавство. Основні наукові праці пов’язані з вивченням французької літератури ХХ століття в контексті розвитку світової літератури, індивідуальних стилів провідних французьких письменників, специфіки художньої форми, інтертекстуальних зв’язків, міфопоетики літературних текстів, специфіки комічного в сучасній французькій літературі.

Головними науковими результатами є з’ясування жанрово-стильових особливостей французького “регіонального” роману ХХ століття, висвітлення своєрідності художнього світу Г. Шевальє як цілісного явища. Отримані результати спряли визначенню місця і значення творчості Г. Шевальє у французькій літературі, виявленню меніппейної природи його творів, виокремленню домінантних поетологічних структур трилогії про Клошмерль (міфопоетичних та народно-сміхових).

Автор біля 30 наукових публікацій, у тому числі навчального посібника, методичних вказівок. Під керівництвом Ю.А. Ващенко захищено дві кандидатські дисертації.

Публікації:

 • Французький «регіональний» роман і українська «химерна» проза: типологічні жанрові риси / Ващенко Ю.А. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна». – Вип. 27. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 124–125.

 • Поэтика карнавализации в романной прозе Ж. Жене / Ю.А. Ващенко, О.С. Семенец // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія: Філологія. –№ 994. – Вип.64. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 122–129.

 • Феномен французского «регионального» романа: генезис, жанровое содержание и поэтика / Ю.А. Ващенко // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди – Серія літературознавство. – Вип. 4 (68). – Ч. ІІ. – Харків : ППВ «Нове слово», 2011. – С. 10–19.

 • Специфіка інтертексту в «бурбоннезькому циклі» Р. Фалле / Ю.А. Ващенко // Східнослов’янська філологія. = Літературознавство. Вип. 19 / Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет / Редкол. : С.О. Кочетова та інш. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2011. – С. 79– 87.

 • Б. Шоу. Пигмалион // Все произведения школьной программы. Зарубежная литература. 7-11 классы: для подготовки к уроку, сочинению, экзамену / Ю.А. Ващенко, Н.С. Семейкина, Л.А. Скубачевская и др. – М. : Эксмо, 2009. – С. 87–165.

 • Усі зарубіжні письменники (за шкільною програмою) (довідкове видання) / Міхільов О.Д., Ващенко Ю.А., Волох О.Ю., Жаданов Ю.А. та ін. – Донецьк : СД ФО Сердюк В.І., 2005. – 384 с.

 • Дивосвіт Клошмерля (специфіка художнього мислення Габрієля Шевальє) : навчальний посібник / Ю.А. Ващенко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 216 с.

 • Роман Г. Шевальє «Страх» в контексті антивоєнної прози першої половини ХХ століття: особливості проблематики та пафосу / Ю.А. Ващенко // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Серія: літературознавство. – Вип. 3 (39). – Частина друга. – Харків, 2004. – С. 129–135.

 • Історія світової літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.: Методичні матеріали для студентів заочного та дистанційного навчання зі спеціальності «Журналістика» / Ю.А. Ващенко. – Харків : ХНУ, 2003. – 39 с.

 • Жанровая специфика романов Г. Шевалье (трилогия о Клошмерле как мениппея) / Ю.А. Ващенко // Питання літературознавства. – Випуск 9 (66). – Чернівці : Рута, 2002. – С. 26–33.

 • Раблезианская интерпретация патриархального мифа у Г. Шевалье и Р. Фалле: от реконструкции к разрушению / Ю.А. Ващенко. – Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія. Збірник наукових праць. Частина перша. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – С. 167–174.

 • На перетині художніх світів: Вавилон на Чебреці і Клошмерль Вавилонський (про типологічну спорідненість творів В. Земляка і Г. Шевальє) / Ю.А. Ващенко. – Слово і час. – 2001. – №1. – С. 47–58.

  До навчального процесу:

 • Ю.А. ВАЩЕНКО; Г.С. СТОВБА. "ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ". Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: «Журналістика», «Українська мова і література», «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»  (Фрагмент)

 • Ю.А. ВАЩЕНКО; І.Р. МУРАДОВА. "ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ к. ХІХ – поч. ХХ ст." Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальностей: «Журналістика», «Українська мова і література» «Мова і література (латинська)», «Мова і література (російська)»  (Фрагмент)

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-87, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-51-06
 • E-mail:class_philol@karazin.ua