Трифонов Роман Анатолійович,  доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук.

Народився 26 серпня 1976 року в Харкові. Викладає в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з 2000 р. Того ж року захистив кандидатську дисертацію «Роль мовної дискусії початку XX ст. у процесі формування літературних норм української мови» (науковий керівник — доцент Л.В. Венєвцева).

Навчальні дисципліни: вступ до слов’янської філології (І курс), старослов’янська мова (ІІ курс), спецкурс «Посттоталітарний розвиток української мови» (для магістрантів). На ІІІ–IV курсах керує науковим семінаром, присвяченим мовi публiцистики, iнтернету, реклами.

Автор 45 наукових і методичних праць, учасник наукових конференцій в Україні, Росії, Чехії, Білорусі, Литві. Коло наукових інтересів — дискусії навколо норм нової української літературної мови в різні історичні періоди, соціальні виміри мови, мовна особистість і її самопрезентація, теорія дискурсу, прагматика, когнітивна лінгвістика.

З нових наукових публiкацiй:

 • Іншомовна лексика в постколоніальній металінгвальній рефлексії / Р.А. Трифонов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. — 2008. — № 836. — Сер. : Філологія. — Вип. 54. — С. 33–37.

 • Лексико-словотвірні інновації та неузуальні лексеми як прагматичні маркери постколоніального сприймання радянської доби / К.В. Коротич, Р.А. Трифонов // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2009. — Вип. 27. — С. 14–21.

 • Метамовні фрагменти спогадів Юрія Шевельова — репрезентанти індивідуальної картини світу лінгвіста / Р.А. Трифонов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. — 2009. — № 843. — Сер. : Філологія. — Вип. 55. — С. 19–26.

 • Ідеологізація картини світу в «радянських прислів’ях і приказках» / Роман Трифонов // У вимірах слова : зб. наук. статей : до ювілею проф. каф. укр. мови Л.Г. Савченко / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2009. — С. 131–139.

 • Метамова свободи / Роман Трифонов // Вісн. Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. — 2009. — Філологія (Мовознавство). — Вип. ХХІ–ХХІІ. — С. 15–18.

 • Про роль метамовної рефлексії у вербалізації концепту ЛЮБОВ (на матеріалі сучасної української есеїстики) / Р.А. Трифонов // Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы IV Междунар. науч. конф. ; 3–5 декабря 2009 г., Минск : в 2 ч. — Минск : МГЛУ, 2009. — Ч. 2. — С. 74–76.

Деякі методичні публікації:

 

 • Контактна інформація
 • Адреса: ауд. 6-77, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Телефон: (057) 707-54-58
 • E-mail:kafedra_ukr_movy@karazin.ua
 • trroman@ua.fm