Спеціалізації факультету

Українська мова і література

Спеціалізація «Українська мова і література» готує фахівців за рівнем кваліфікацій «бакалавр» (термін навчання 4 роки), «магістр» (термін навчання 1,4 роки після закінчення бакалаврату). Навчання за рівнем кваліфікації «магістр» передбачає підготовку переважно за індивідуальним планом із складанням кандидатських іспитів.

Науковою основою спеціальності є систематичні курси української мови та історії української літератури. Крім того, студенти відділення опановують такі дисципліни, як: історія зарубіжної літератури, історія російської літератури, сучасна російська мова, загальне мовознавство, теорія літератури, методика викладання мови та літератури, логіка, психологія, педагогіка, латинська мова, старослов'янська мова та інші.

Соціальна значущість спеціальності пов'язана з піднесенням ролі української мови у житті суспільства, потребами у висококваліфікованих педагогічних кадрах для системи народної освіти, а також зростанням ролі гуманітарної діяльності в наш час. Практичних навичок студенти набувають у наукових семінарах з мови та літератури, де знайомляться з основами самостійної наукової роботи, а також під час проходження фольклорної, діалектологічної і педагогічної практик. Початкові посади: вчитель-словесник середньої школи, викладач вищої школи, кореспондент радіо, газет та телебачення, співробітник бібліотек та інших культурних установ. Випускники мають можливість обіймати з часом керівні посади в органах народної освіти, в засобах масової інформації, культури.

Особливі вимоги до абітурієнта, що визначаються специфікою спеціальності: загальна ерудиція, міцна пам'ять, відсутність дефектів мовлення (для педагогічних професій), досконале володіння мовою

Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська» розпочалась з 2015/2016 навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання 4 роки). По закінченні навчання випускники отримають кваліфікацію філолога, викладача польської мови і літератури та української мови і літератури.

Науковою основою спеціалізації є систематичні курси польської та української мов та історії польської і української літератур. Згідно з навчальним планом студентам пропонуються курси історії Польщі, історична граматика польської мови загальне мовознавство, теорія літератури, логіка, психологія, педагогіка, методика викладання польської та української мов та інші, що забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців

Практичних навичок студенти набуватимуть у наукових семінарах з, де знайомитимуться з основами самостійної наукової роботи, а також під час фольклорної, перекладацької та педагогічної практик. Одержані в університеті знання та методичні навички дадуть можливість працювати викладачами польської і української мов і літератур у середніх і вищих навчальних закладах, а також перекладачем.

Від абітурієнта, який хоче вступити на спеціалізацію Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська, вимагаються добра грамотність, начитаність, здібності до вивчення мов.

Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Спеціалізація «Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська» готує фахівців за рівнем кваліфікацій «бакалавр» (термін навчання 4 роки), «магістр» (термін навчання 1,4 роки після закінчення бакалаврату). Навчання за рівнем кваліфікації «магістр» передбачає підготовку переважно за індивідуальним планом із складанням кандидатських іспитів.

Науковою основою спеціальності є систематичні курси російської мови та історії російської літератури. Згідно з навчальним планом студентам пропонуються фундаментальні курси історії російської мови та російської літератури, сучасна російська мова, українська мова та література, історія зарубіжної літератури, загальне мовознавство, теорія літератури, логіка, психологія, педагогіка, методика викладання мови і літератури, латинська мова, старослов'янська мова та інші, що забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

Практичних навичок студенти набувають у наукових семінарах з мови та літератури, де знайомляться з основами самостійної наукової роботи, а також під час фольклорної, діалектологічної і педагогічної практик. Одержані в університеті знання та методичні навички дають можливість працювати викладачами російської мови і літератури у середніх і вищих навчальних закладах. Добра загальногуманітарна підготовка на філологічному факультеті забезпечує можливість самостійного працевлаштування у редакціях газет та журналів, на радіо та телебаченні. Випускники, які продемонстрували здібності до науково-дослідної роботи, одержують право на вступ до аспірантури.

Від абітурієнта, який хоче вступити на спеціалізацію слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська, вимагаються добра грамотність, начитаність, здібності до вивчення мов.

Прикладна лінгвістика

Відділення прикладної лінгвістики було відкрито в 1960 році за ініціативою члена-кореспондента НАН України професора В.В. Акуленко та професора І.Є. Тарапова, тодішнього начальника обчислювального центру університету, пізніше ректора ХДУ.

Прикладна лiнгвiстика – це лiнгвiстична галузь інформатики. Її головна мета – обробка текстової iнформацiї за допомогою комп'ютерної техніки. Прикладна лiнгвiстика включає, зокрема, такi частковi завдання, як машинний переклад, машинне реферування рiзномовних текстiв, природномовний iнтерфейс (спiлкування) з ПК та автоматизацiя лiнгвiстичних дослiджень.

Студенти відділення прикладної лінгвістики вивчають:

  • дисципліни загальноматематичного циклу, в тому числі: математичний аналіз, математичну логіку, теорію алгоритмів, теорію множин, вищу алгебру, теорію імовірностей та математичну статистику;
  • дисципліни загальнофілологічного циклу і спеціальні дисципліни, в тому числі: вступ до мовознавства, загальне мовознавство, математичні методи у мовознавстві, автоматичне опрацювання текстової інформації, теорію и практику науково-технічної інформації;
  • теоретичні та практичні курси англійської, німецької, української та російської мов, теорію і практику перекладу;
  • основи інформатики та обчислювальної техніки, програмування не менш як на двох найбільш поширених алгоритмічних мовах, правила роботи з кількома текстовими редакторами, електронними

таблицями, системами управління базами даних, ситемами машинного перекладу з різних мов, графічними редакторами, навчальними програмами;

  • дисципліни педагогічного циклу: логіку, психологію, основи педагогіки, методику викладання основ інформатики й обчислювальної техніки та методику викладання англійської мови.

За рівнем кваліфікацій «бакалавр» (термін навчання 4 роки), «магістр» (термін навчання 1,4 роки після закінчення бакалаврату). Робота за фахом: Перекладач (англійська мова), програміст, викладач інформатики та англійської мови. Випускники вiддiлення пiсля закiнчення унiверститету можуть перекладати науково-технiчну лiтературу з англiйської та нiмецької мов на українську та росiйську, а також з української та росiйської мов на англiйську; програмувати iнформацiйно-логiчнi задачi для ПК; викладати англiйську мову та основи iнформатики.

Молодi спецiалiсти можуть працювати в усiх пiдроздiлах, де є потреба у перекладах з iноземних мов та у використаннi обчислювальної технiки, а саме у вiддiлах перекладiв, науково-технiчної iнформацiї та патентiв, обчислювальних центрах, школах та вишах. Бiльш як 10% всiх випускникiв вiддiлення займаються науковою роботою i мають науковi ступенi. Майже всi випускники вiддiлення розподiляються на роботу за прямими заявками установ та пiдприємств, як державних, так i приватних.

Вiд абiтурiєнтiв, що вступають на спеціалізацію прикладна лiнгвiстика, вимагаються добрi знання англiйської і української мов та математики.

Класичні мови і літератури (переклад включно)

Спеціалізація «Класичні мови і літератури (переклад включно)» готує фахівців за рівнем кваліфікацій «бакалавр» (термін навчання 4 роки), «магістр» (термін навчання 1,4 роки після закінчення бакалаврату). Навчання за рівнем кваліфікації «магістр» передбачає підготовку переважно за індивідуальним планом із складанням кандидатських іспитів. Наукові основи спеціалізації – історія античної Греції та Риму, антична наука та культура (філософія, міфологія, грецька та римська література, ораторське мистецтво, давньогрецька та латинська мови).

Соціальна значимість професії полягає в тому, що дисципліни класичної філології є фундаментальними дисциплінами у становленні і розвитку європейської культури, античні традиції відбилися також і в історії української культури та освіти.

Вивчення дисциплін класичної філології сприяє вихованню наполегливості й систематичності у праці, глибокому розумінню літературних і мовних явищ у європейській та українській культурах, вивченню нових західноєвропейських мов.

Випускник відділення класичної філології отримує професію викладача античних мов та античної літератури, англійської мови і літератури. Рівень потреби фахівців з класичної філології останнім часом щорічно зростає у зв'язку з гуманізацією та гуманітаризацією вищої і середньої освіти.

Особливі вимоги до фахівців з класичної філології – постійний інтерес до цієї галузі науки, систематичність і наполегливість у володінні нею, хороша пам'ять, відсутність дефектів мовлення (для педагогічних професій), любов до педагогічної праці. Випускники, які продемонстрували здібності до наукової роботи, одержують право на вступ до аспірантури. Початкові посади – вчитель середньої школи та викладач вищих навчальних закладів.

Журналістика

Спеціальність «Журналістика» готує фахівців за рівнем кваліфікацій «бакалавр» (термін навчання 4 роки), «магістр» (термін навчання 1,4 роки після закінчення бакалаврату). Навчання за рівнем кваліфікації «магістр» передбачає підготовку переважно за індивідуальним планом із складанням кандидатських іспитів.

Відділення журналістики було відкрите в Харківському державному університеті на філологічному факультеті в 1947 році замість евакуйованого 1941 року в Алма-Ату Українського комуністичного інституту журналістики (УКІЖ, 1926-1941), де він був перетворений на факультет журналістики Казахстанського університету.

Але, проіснувавши кілька років і здійснивши випуски в 1952 і 1953 роках, відділення журналістики було переведене з Харківського до Київського університету, де на його базі створено факультет журналістики (зараз це Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка).

У 1995 році на філологічному факультеті Харківського національного університету відновлено підготовку фахівців за професійним спрямуванням "Журналістика". Державне замовлення на стаціонар становить 5 чоловік, існує контрактна форма навчання. З 1998 року для підготовки журналістів відкрите заочне відділення, де студенти вчаться переважно на контрактній основі. Свій перший випуск відділення журналістики здійснило у 2000 році.

Спеціаліст за професійним спрямуванням "Журналістика" готується для журналістської, публіцистичної, полемічної, аналітичної, громадської та організаційно-управлінської діяльності у сфері засобів масової інформації як в адміністративному, так і прикладному напрямку.

Фахівець призначений для роботи в галузях зв'язків із громадськістю (паблік рилейшнз), засобах масової інформації (газета, журнал, радіо, телебачення, Інтернет).

Спеціаліст працює на первинних (журналіст, кореспондент) і прогностичних (редактор, видавець) посадах.