Сердега Руслан Леонідович, кандидат філологічних наук, доцент.

Народився 26 грудня 1977 р. в м. Харків. Середню освіту здобув у Солоницівській загальноосвітній школі № 1.

З 1995 р. по 2000 р. навчався в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Отримавши вищу освіту, з 2000 р. по 2001 р. працював учителем української мови та літератури в Солоницівській загальноосвітній школі № 1. Одночасно працював за сумісництвом викладачем кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2001 по 2004 роки був аспірантом цієї ж кафедри.

З жовтня 2004 року працював на посаді викладача кафедри української мови філологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна. У 2005 р. успішно захистив кандидатську дисертацію „Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини”.

У 2007 році був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри української мови. З 2012 року доцент цієї кафедри (наукове звання доцента отримав 17 травня 2012 р.).

Викладає курси «Українська діалектологія», «Сучасна українська літературна мова». Веде науковий семінар «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мовних одиниць у текстах фольклору та діалектному мовленні». Керує діалектологічною практикою.

Коло наукових зацікавлень

Слово у фольклорному тексті та говірковому мовленні, діалектна та фольклорна лексикографія.

Список наукових і методичних праць

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини): 10.02.01. Х., 2004. 266 с.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини): 10.02.01. Х., 2005. 20 с.

https://scholar.google.com/citations?user=ur3T024AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-7064-4547

Статті

 • Назви сільськогосподарських культур у центральнослобожанських говорах // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2002. № 538. Вип. 34. С. 151—156.

 • Особливості творення назв стебел і листя сільськогосподарських культур у говорах Харківщини // Вісник Житомирського педагогічного університету. 2004. Вип. 14. С. 145—146.

 • Номінація сортів городніх рослин у говорах Харківщини // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2004. № 627. Вип. 40. С. 67—70.

 • Ареальне виявлення елементів сільськогосподарської лексики у говорах Харківщини // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2004. № 631. Вип. 41. С. 10—13.

 • Лексико-семантичне словотворення в центральнослобожанських говірках (на матеріалі сільськогосподарської лексики) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2005. № 707. Вип. 46. С. 29—31.

 • Назви господарських приміщень у центральнослобожанських говірках (склад і семантична структура) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2006. № 727. Вип. 47. С. 36—39.

 • Випадки універбації в говірковому та розмовному мовленні Центральної Слобожанщини // Вісник ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2006. № 745. Вип. 49. С. 31—33.

 • Назви етапів росту й дозрівання сільськогосподарських культур у центральнослобожанських говірках (склад і структура) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2007. № 765. Вип. 50. С. 11— 14.

 • Повір’я та забобони в говірках Центральної Слобожанщини // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2007. № 787. Вип. 52. С. 129 — 132.

 • Назви традиційних сухопутних транспортних засобів у центральнослобожанських говірках // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2008. № 798. Вип. 53. С. 42—45.

 • Вірування, забобони, повір’я і прикмети (спроба систематизації понять) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2009. № 843. Вип. 55. С. 130—133.

 • Давня Синьолицівка чи Сінолицівка? (міркування про давню назву сучасної Солоницівки та її походження) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2009.  № 846. Вип. 56. С. 40—44.

 • Агентивні назви (nomina agentium) у центральнослобожанських говірках // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2009. № 873. Вип. 58. С. 11—14.

 • Структурно-функціональні особливості «заборонно-залякувальних» повір’їв // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2010. № 910. Ч. ІІ.  С. 371—375.

 • Назви сільськогосподарських знарядь у говірках Центральної Слобожанщини // Лінгвістика: Зб. наук. праць. 2010. № 3 (21). Ч. І. Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. С. 119—124.

 • Назви зернових культур та деяких їх частин у центральнослобожанських говірках // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2011. № 936. Вип. 61. С. 70—73.

 • Повір’я, пов’язані з основними етапами людського існування та ритуалами, що їх супроводжують // Культурна спадщина Слобожанщини. Культура, мистецтво, філософія, охорона пам’яток: Збірка наук.-популярн. ст. Х. : Курсор, 2011. Вип. 24. С. 261—267.

 • Особливості повір’їв із міфологічною мотивацією // Незгасимий словосвіт: Зб. наук. праць на пошану проф. Володимира Семеновича Калашника. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. С. 512—518.

 • Семантичний аналіз ідеологем суспільно-політичної сфери (нацизм, націоналізм, расизм, фашизм, шовінізм) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2011. № 963. Вип. 62. С. 98—103.

 • Назви хвороб сільськогосподарських рослин у центральнослобожанських говірках // Науковий вісник Ужгород. ун-ту: Філологія; Соціальні комунікації. 2011. Вип. 24. Присв. 90-річчю від дня народження Й. О. Дзендзелівського. С. 182—186.

 • Назви хвороб i шкiдникiв сiльскогосподарських культур у центральнослобожаньских говiрках // Воронежское лингвокраеведение: межвуз. сб. науч. тр. / [науч. ред. Г.Ф. Ковалёв]. Воронеж: Издательско- полиграфич. центр Воронеж. гос. ун-та, 2011. Вып. 2. С. 122—131.

 • Репрезентованість основних способів словотворення в сільськогосподарській лексиці Центральної Слобожанщини // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2012. № 994. Вип. 64. С. 38—44.

 • Виражені реченням повір’я у колі суміжних фактів народної культури та мови // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2012. № 1014. Вип. 65. С. 25—30.

 • Деякі специфічні явища, спостережені у складі повір’їв, виражених реченням // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2012. № 1021. Вип. 66. С. 90—93.

 • Народна іронія і жарт як один із можливих чинників виникнення та мотивації вираженого реченням повір’я // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2012. № 1021. Вип. 66. С. 206—210.

 • Історія вивчення та систематизації народних повір’їв // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2013. № 1048. Вип. 67. С. 72—78.

 • Дещо про поняття „культуротворчість ” і культуротворчий потенціал українських народних повір’їв // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. — 2013. № 1080. Вип. 69. С. 218–224.

 • Опозиція „лівий ” / „правий ” в українських народних повір’ях // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2014. № 1107. Вип. 70. С. 41–44.

 • Формальна варіативність виражених реченням повір’їв // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2014. № 1127. Вип. 71. С. 33–36.

 • До проблеми лексичного варіювання (на матеріалі виражених реченням повір’їв) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2015. № 1152. Вип. 72. С. 42–46.

 • Колективне та індивідуально-авторське у фольклорно-мовному процесі // Сучасна українська нація: мова, історія, культура:матеріали наук.-практ. конф. з міжнародн. участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства. Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. С. 426–428.

 • Опозиція «лівий»/ «правий» в українських народних повір’ях // Культурна спадщина Слобожанщини: Культура і мистецтво. Історичне краєзнавство. Етнографія, фольклористика, діалектологія, літературне краєзнавство. Сторінки пам’яті: зб. наук. ст. Ч. 29. Х.: Курсор, 2016. С. 187–191.

 • Фольклор як неоціненне джерело інформації і вдячний об’єкт гуманітарних студій // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2016. Вип. 74. С. 103-107.

 • Синтаксична організація виражених реченням повір’їв (підрядні умови та причини) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2016. Вип. 74. С. 55–59.

 • Синтаксична організація виражених реченням повір’їв (безсполучникові конструкції) // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2016. Вип. 75. С. 12–15.

 • Про зв’язок лінгвофольклористики з різними науковими дисциплінами // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2017. Вип. 76. С. 374–377.

 • Лінгвофольклористичні витоки в працях О. О. Потебні // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2017. Вип. 77. С. 25–29.

 • Прикмети, повір’я та забобони про кішок і собак (на матеріалі говірок південно-східного ареалу) // Культурна спадщина Слобожанщини: Охорона культурної спадщини і музейна справа. Культура і мистецтво. Етнографія, фольклористика, діалектологія, літературне краєзнавство: зб. наук. ст. Ч. 37.  Х. : Курсор, 2018. С. 189–196.

 • Мова фольклору – діалект чи наддіалект? // Лінгвістика: зб. наук. праць. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. № 1 (38). С. 49–62.

 • Власні імена людей у приказках українського народу // Культурна спадщина Слобожанщини: Охорона культурної спадщини і музейна справа. Культура і мистецтво. Етнографія, фольклористика, діалектологія, літературне краєзнавство. Педагогіка: зб. наук. ст. Ч. 39.  Х. : Курсор, 2018. С. 158–168.

 • Синтаксична організація виражених простим реченням повір’їв // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2018. Вип. 78. С. 181–185.

 • Перспективи та принципи укладання «Словника сільськогосподарських найменувань Центральної Слобожанщини (Харківщини)» // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. 2019. № 80. С. 55–60.

 • Специфіка зачину народної соціально-побутової казки // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 51. С. 124-134.

 • Словник як квінтесенція знань про побут і культуру народу // Культурна спадщина Слобожанщини: Охорона культурної спадщини і музейна справа. Етнографія, фольклористика, діалектологія, літературне краєзнавство. Некрополь Слобожанщини. Сторінки пам’яті: зб. наук. ст. Ч. 43. Х. : Курсор, 2020. С. 132–144.

 • Структура словникових статей у словнику сільськогосподарської лексики Центральної Слобожанщини (Харківщини) // Лінгвістика : зб. наук. пр. Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2020. № 1(42). С. 58 – 70.

 • Стилістичні параметри лексикографічного опису мови фольклору // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська мова в сучасному науковому вимірі. 2020. № 29. С. 129–140.

 • До проблеми дефініції поняття «мова фольклору» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 185-річчя від дня народження О. О. Потебні «Мова–фольклор–література: аспекти міждисциплінарної взаємодії» [Суми, 24 листопада 2020 року] [ред. кол. вип. : С. В. П’ятаченко (голова), І. Б. Іванова, Н. О. Медвідь, З. В. Савченко]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. С. 28–29.

 • Граматичні риси народнопоетичних лексем та проблема їх відбиття у Словнику мови фольклору // Вісник Маріупольськ. держ. ун-ту. Серія: Філологія. 2021. Вип. 24. С. 142–148.

 • Діалектні елементи у текстах фольклору та проблема їх відбиття у «Словнику мови усної народної словесності» // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Т. 32 (71). № 6. ч. 1. С. 43–47.

 • Мова українського фольклору: спроби лексикографування // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 28-29 січня 2022 року. Одеса: Південноукр. організація «Центр філологічних досліджень», 2022. С. 43–47.

 • Засади укладання Словника сільськогосподарської лексики Центральної Слобожанщини (Харківщини) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ФІЛОЛОГІЯ. Вип. 2 (46). На пошану док. філол. наук, проф. Й. О. Дзендзелівського (до 100-річчя з дня народження). Ужгород, 2021. С. 221–226.

 • Антропонімний простір української народної соціально-побутової казки // KELM. 2022. № 3 (47). C. 99–104.

Навчально-методичні посібники