Микола Федорович Сумцов (1854–1922)

Сумцов М.Ф. – дослідник історії української та російської літератур, фольклористики, етнографії. У Харківському університеті працював професором на кафедрі російської мови й словесності з 1878 р. по 1918 р. Ще під час навчання в університеті одержав золоту медаль за дослідження з історії демонології, яке до друку не було допущене цензурою, і тільки одна глава була надрукована 1878 р. під заголовком "Очерк истории колдовства в "Западной Европе. 1881 р. Сумцов М.Ф. захистив магістерську дисертацію "О свадебных обрядах, 1885 р. – докторську дисертацію "Хлеб в обрядах и песнях".

Фольклористичні студії Сумцов М.Ф. не припиняв протягом усього життя, про що свідчать такі роботи, як: "К вопросу о влиянии греческого и римского свадебного ритуала на малорусскую свадьбу" (1880), "Из южнорусской старины" (1881), "Современная южнорусская этнография" (1893). У них досліджувалася генеза української обрядовості, звичаєвості, особливості їх побутування в різних регіонах України, вивчався український мелос.

Сумцов М.Ф. відомий і як дослідник давньої та новітньої української літератури. У численних розвідках ідеться про необхідність виокремлення такої дисципліни, як історія української літератури, систематичного дослідження творчості окремих митців в контексті індивідуальної стилістики: "Характеристика южнорусской литературы" (1885), "О малорусской литературе" (1887), "О сочинениях Г.Ф. Квитки" (1887), "К истории южнорусской литературы XVII ст." (1894,1895). У цьому контексті виділяємо дослідження Сумцова М.Ф. про Шевченка: "О мотивах поэзии Шевченко" (1898), "Харьков и Шевченко" (1911), "Пушкин и Шевченко" (1917), статтю про письменника для енциклопедичного словника Ф. Брокгауза та І. Ефрона (СПб, 1903. – Т.39).

У доробку Сумцова М.Ф. чимало грунтовних праць з історії Харківського університету, зокрема філологічного факультету: "Материалы для истории Харьковского университета" (1894) – містять спогади про О. Потебню, про зусилля харківських учених, спрямовані на відкриття в місті вищих жіночих курсів, роздуми про удосконалення системи вищої освіти тощо: "Кафедра истории русского языка и словесности в императорском Харьковском университете с 1805 по 1905 гг." (СПб, 1905). Сумцов М.Ф. разом із Потебнею, Багалієм стояв біля джерел Харківського історико-філологічного товариства (ХІФТ), яке проіснувало з 1877 р. до 1919 р. Про особливості діяльності товариства йдеться в роботі Сумцова М.Ф. "25-летие Историко-филологического общества при Харьковском университете" (1904).

З ім'ям Сумцова М.Ф. пов'язана й спроба ввести 1905 р. до навчального плану курс української літератури, оскільки статути університету за більш як сто перших років його існування не передбачає вивчення української мови, літератури, історії всупереч тому, що Харківський університет "постійно виявляв прихильність до українознавства і дав чимало славетних діячів на сій ниві" (Д. Багалій), але вона не була успішною. 1907 р. Рада Харківського університету схвалила доповідь історико-філологічного факультету, автором якої був Сумцов М.Ф., про порушення клопотання щодо заснування на факультеті кафедр української мови й української історії, проте воно знову було відхилене. Курс історії української словесності Сумцов М.Ф. все ж почав читати в жовтні 1907 р. (щоправда, російською мовою і як факультатив). Коли ж виклад став україномовним, курс заборонили (у листопаді того ж року). Лише через 10 років українознавчі дисципліни остаточно увійшли до навчальних планів і в цьому немала заслуга Сумцова М.Ф.