Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Філологічний факультет

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених філологічного факультету

запрошують вас, шановні студенти, взяти участь

в ХІ Регіональній студентській науковій конференції

«Мова. Культура. Ідеологія»[1]

 

Конференція відбудеться 12 квітня 2018 р. на філологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 

Наукова проблематика конференції:

 1. Сучасна журналістика: жанри, проблеми, методи.
 2. Реклама й засоби масової комунікації.
 3. Історія журналістики.
 4. Художній текст: теми, мотиви, образи.
 5. Інтерпретація художнього тексту.
 6. Cвітова література: нові ракурси дослідження.
 7. Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
 8. Мова художнього твору.
 9. Слово у фольклорному тексті й діалектному мовленні.
 10. Актуальні питання лінгвостилістики.
 11. Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
 12. Новітні виміри мовознавства: лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна лінгвістика.
 13. Прикладна лінгвістика й термінознавство.
 14. Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури.

 

Для участі в конференції просимо подавати до 26 березня 2018 р.:

а) роздруковану заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, спеціальність, місце навчання, домашня адреса, телефон, e-mail; прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання наукового керівника);

б) роздрукований текст статті українською або російською мовою обсягом 5 сторінок у відповідному технічному оформленні.

Роздрукований варіант повинен мати:

в) електронні варіанти статті та заявки на E-mail: naukkonf2018@gmail.com. У "Темі" слід зазначити прізвище та ініціали, орієнтовний напрямок: мовознавство, літературознавство, журналістикознавство.

ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ДОПУСКАЮТЬСЯ ЛИШЕ ТІ СТУДЕНТИ, ЯКІ ПОДАЛИ СТАТТІ ДО ДРУКУ.

Роботи повинні бути вичитані науковими керівниками. Статті, які містять мовні помилки, будуть повернуті на доопрацювання.

 

Вимоги до технічного оформлення файлів:

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:

 1. Ініціали та прізвище автора друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
 2. Назва статті вказується ліворуч. Шрифт має бути звичайним, не слід робити всі букви великими.
 3. Текст статті друкується шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 п., міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: береги згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
 1. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом. Джерела друкуються за абеткою. Опис кожного джерела починається з абзацу.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Ю. І. Калашник

Синтаксична організація речень із ключовими словообразами в прозових творах Аркадія Любченка

Проза талановитого письменника 1920–30-х рр. Аркадія Любченка відзначається змістовою глибиною, яскравою образністю, художньою своєрідністю…

Невідповідність статей змістовим і технічним вимогам
буде причиною відхилення запропонованих робіт.

 

Роздруковані матеріали просимо віддати особисто Савчуку Григорієві Олеговичу

(кафедра історії української літератури, ауд. 6/83) або надіслати до 26 березня 2018 р. на адресу:

Савчуку Григорієві Олеговичу,

кафедра історії української літератури,

філологічний факультет,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

пл. Свободи, 4,

м. Харків,

61077.

Тел. 707-53-38.

 

Статті, які надійшли після 26 березня 2018 р., не будуть розглядатися.

 

ЗАЯВКА

на участь в ХІ Регіональній студентській науковій конференції

«Мова. Культура. Ідеологія»

(12 квітня 2018 року)

Прізвище учасника _______________________________________________________

Ім’я (повністю) ___________________________________________________________

По батькові (повністю)_____________________________________________________

Тема доповіді______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

наукового керівника (повністю)_____________________________________________

_______________________________________________________________________

Науковий ступінь керівника_______________________________________________

Посада керівника _______________________________________________________

Учене звання керівника __________________________________________________

Орієнтовна секція ________________________________________________________

Навчальний заклад (повна назва) _________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет ____________________________________________________________

Спеціальність_________________________________________________________

Курс, група___________________________________________________________

Контактний телефон____________________________________________________

Адреса для листування__________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Е-mail________________________________________________________________

Дата _______________________________________________________________

Підпис студента_______________________________________________________

[1] Конференція передбачає участь студентів із вищих навчальних закладів саме м.Харкова.