Навчальні практики

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної підготовки. Проходження такої підготовки необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня, оскільки має за мету набуття студентами професійних умінь та навичок. Проходження навчально-виробничої практики кожним студентом є таким же обов’язковим, як і вивчення теоретичних дисциплін навчального плану, і тісно пов’язане з їх опануванням.

Мета будь-якої практики, крім формування професійних та організаторських умінь і навичок, – проходження усього процесу набуття кваліфікації. Організація практичної підготовки регламентується певними положеннями і затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Характер практики зумовлюється напрямом підготовки студентів. Студенти, які навчаються за напрямом «Філологія», проходять педагогічну практику, студенти відділення журналістики – журналістську. Студенти спеціальності «слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська», крім того, проходять коректорську практику. Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час набуття потрібного обсягу практичних знань і вмінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: бакалавр – магістр. Навчальна практика на І-ІІ курсах має на меті ознайомлення студентів з реальним процесом, в якому втілюються знання, набуті студентами в процесі лекцій та семінарських занять. Форми її організації – екскурсійне відвідування відповідних установ, практична робота на робочих місцях, виховна робота в школах чи дитячих установах. При цьому формується початковий етап майбутнього фаху, засвоюються вимоги до знань і вмінь фахівця.

Навчально-виробнича практика (ІІІ курс) полягає в ознайомленні з конкретною майбутньою спеціальністю в ролі помічника чи дублера фахівця. Виконуючи певні обов’язки, поточну роботу, студент спостерігає за діяльністю спеціаліста на робочому місці під його контролем (табори відпочинку, оздоровчі дитячі заклади).

Педагогічна та виробнича (цільова) практика (ІV курс) надає студенту можливість виконувати обов’язки фахівця на робочому місці з обраної спеціальності, усвідомити особливості виробничого (педагогічного) процесу, загальну атмосферу всього об’єкта практики.

Стажистська (переддипломна) практика ( V курс) проводиться на робочому місці з виконанням усіх функціональних обов’язків майбутнім фахівцем. У процесі цієї практики поглиблюються, закріплюються та усвідомлюються теоретичні знання з фахових дисциплін, збирається матеріал для кваліфікаційної (дипломної) роботи чи складання державних іспитів.

Практика студентів проводиться на базах практики, що відповідають вимогам навчальних програм.

Педагогічна практика

Педагогічна практика на філологічному факультеті проводиться в 11 базових середніх навчальних закладах, університетському ліцеї та на факультеті іноземних мов університету. Студенти-іноземці проходять практику на кафедрі мовної підготовки для іноземних студентів. З базовими закладами завчасно укладаються угоди щодо проведення практики за визначеною формою. Студенти можуть також самостійно обирати місце проходження практики з дозволу деканату.

Педагогічною (та іншими видами практики) керують відповідні кафедри в особливих формах: загальне керівництво викладачів (навчальна практика); спільне керівництво викладачів кількох кафедр та фахівця-виробника (учителя), які консультують студентів на робочому місці, спостерігають за ходом практики й оцінюють її результати.

Педпрактика студентів ІV курсу триває з 9 лютого по 7 березня; на V курсі— з 1 вересня до 27 жовтня. Базовими середніми навчальними закладами є: гімназії № 1, 6, 23, 55, 116, 144, 149, середні загальноосвітні школи № 78, 104, 105, 119. До керівництва практикою студентів залучено досвідчених викладачів усіх кафедр філологічного факультету, а також кафедр педагогіки та психології, які контролюють усю діяльність студентів щодо виконання завдань практики.

Процес проходження педпрактики поділяється на кілька етапів. І етап – пасивна практика тривалістю 1-2 тижні, коли студенти знайомляться з базою практики, адміністрацією і педколективом, закріпленими за ними класами, кабінетною системою, шкільною документацією. ІІ етап – активна практика, під час якої вони самостійно конструюють і проводять уроки та виховні заходи, здійснюють психолого-педагогічні спостереження за учнем (класом). ІІІ етап – підсумковий, коли упорядковуються й оцінюються навчально-методичні матеріали практики. ІV етап – завершальний, під час якого підводяться підсумки практики й оголошуються її результати. Форма звітності – подання письмового звіту, підписаного й оціненого керівником практики (бази практики), характеристика, навчально-методичний компакт (плани-конспекти уроків, аналіз уроку, план виховного заходу, психолого-педагогічна характеристика).

У перший день практики проводиться установча конференція, на якій відповідальний за практику (факультетський керівник практики) та групові керівники (представники усіх кафедр) докладно роз’яснюють мету і завдання практики, усі організаційні питання, вимоги до оформлення документації. Після закінчення практики студенти складають індивідуальний звіт-залік – захист результатів практики перед навчально-методичною комісією.

Підсумкова конференція проводиться через 10 днів після повернення студентів до аудиторних занять і складання ними індивідуального заліку-звіту. Її мета – обмін враженнями і досвідом, внесення пропозицій щодо підвищення ефективності практики, ознайомлення із загальними результатами. Завершальний етап педагогічної практики – звіт факультетського керівника на Вченій раді факультету.

Виробнича практика студентів відділення журналістики

Виробнича практика студентів відділення журналістики проводиться відповідно до навчального плану. Її керівництво здійснюється особою, призначеною за наказом ректора університету, а також співробітником ЗМІ, якого призначив редактор.

Перед початком практики студент має одержати направлення на практику, програму, методичні вказівки з її організації та проходження. У процесі практики він зобов'язаний вчасно виконувати завдання, передбачені програмою, а також указівки керівника практики на місці, дотримуватися чинних правил внутрішнього розпорядку.

Система практик студентів кафедри журналістики

 • Навчально-ознайомча практика після закінчення першого курсу (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:
  • а) знати засади організації роботи редакції багатотиражної, відомчої, районної, міської чи обласної газети, техніку її випуску;
  • б) подати у додатку до основної звітної документації схему структури редакції газети, у якій він проходив практику;
  • в) вміти працювати з електронними базами даних, паперовими документами, листами читачів, готувати матеріали до друку, організовувати масові заходи редакції;
  • г) здобути навички писання до газети, макетування номера газети;
  • ґ) уміти ілюструвати авторські тексти власними фотографіями;
  • д) опублікувати 2–3 матеріали.
 • Перша виробнича практика після закінчення другого курсу (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:
  • а) знати теорію і практику журналістської творчості, організацію роботи редакції газети, техніку її випуску;
  • б) здобути практичні навички збирання матеріалу й написання творів інформаційних жанрів;
  • в) уміти ілюструвати газетні тексти власними фотографіями;
  • г) уміти макетувати номер газети, планувати роботу відділу;
  • ґ) уміти листуватися з читачами, готувати до друку дайджестові матеріали, брати участь в обговоренні журналістських матеріалів на авторських блогах.
 • Друга виробнича практика після закінчення третього курсу (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:
  • а) знати теорію аналітичних жанрів і вміти на практиці застосовувати її;
  • б) уміти особисто написати будь-який матеріал в межах парадигми аналітичних жанрів;
  • в) здобути навички літературної роботи в редакціях органів масової інформації;
  • г) уміти відредагувати й підготувати до друку рукопис іншого автора;
  • ґ) навчитися верстати номер газети;
  • д) подати в додатку до звітної документації макет однієї сторінки газети формату А 2 або розвороту формату А 3, або чотирьох сторінок формату А 4 (залежно від формату видання, у якому практикується студент).
 • Третя виробнича практика на четвертому курсі (тривалість — 4 тижні). У результаті практики студент повинен:
  • а) знати теорію і практику аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів;
  • б) уміти особисто написати будь-який матеріал у межах зазначеної жанрової парадигми;
  • в) здобути навички інформаційної роботи в редакціях органів масової інформації;
  • г) уміти відредагувати й підготувати до друку рукопис іншого автора;
  • ґ) подати 3 публікації.
 • Переддипломна (четверта) виробнича практика на п'ятому курсі перед написанням практичної (творчої) дипломної роботи (тривалість — 2 місяці). У результаті практики студент повинен:
  • а) знати теорію і практику художньо-публіцистичних жанрів періодичної преси;
  • б) уміти особисто написати твір у межах усієї парадигми художньо-публіцистичних жанрів;
  • в) уміти оперативно виступати в пресі в усіх художньо-публіцистичних жанрах з найважливіших проблем політики, економіки, соціального життя і культури;
  • г) вільно орієнтуватися в проблемах тієї галузі, у висвітленні якої спеціалізується практикант;
  • ґ) володіти процесом підготовки редакційних оригіналів до друку;
  • д) здобути навички літературної, публіцистичної, організаторської роботи і редакції органів масової інформації;
  • е) подати 5 публікацій.

Під час практики студент:

 • – виконує всі функції та обов’язки кореспондента газети відповідно до посадової інструкції;
 • – виконує всі рекомендації й поради журналіста – керівника практики, тісно співпрацює з ним, вивчає його методи творчої праці: збирання матеріалу й написання тексту;
 • – проводить систематичні консультації з викладачем – груповим керівником практики, регулярно доповідає йому про зміст виконуваної роботи, характер отриманих завдань, дістає поради й рекомендації щодо виконання поточних і перспективних творчих доручень, пошуку інформаційних джерел, написання самого тексту журналістського твору;
 • – вивчає структуру редакції, ведення редакційної документації, засвоює досвід роботи старших колег-журналістів, знайомиться зі службою секретаріату;
 • – продовжує вивчення навчальної та наукової літератури з журналістикознавства, особливо з теорії журналістики, з творчої діяльності журналіста, дисциплін спеціалізації;
 • – дотримується всіх правил внутрішнього розпорядку редакції, техніки безпеки, законів України в галузі масової інформації;
 • – старанно виконує програму практики, зокрема в галузі здійснення публікацій своїх матеріалів у газеті;
 • – виконує всі обов’язки журналіста в справі виготовлення масової інформації, від участі в її плануванні до обговорення виданих номерів;
 • – виявляє творчу ініціативу, вчиться шукати найбільш актуальні теми, розкривати їх найбільш адекватними засобами;
 • – вчиться користуватися персональними технічними засобами журналістики, комбінувати диктофон і блокнот, розшифровувати диктофонні записи, супроводжувати свої матеріали виразними фотографіями;
 • – пише свої журналістські твори й друкує їх у газеті;
 • – відповідає за точність написаного або організованого ним матеріалу, за вибір об’єкта висвітлення, джерел інформації, достовірне висвітлення фактів, подій і явищ;
 • – вивчає досвід внутрішньоредакційної роботи, зокрема форми й методи масово-організаційної діяльності;
 • – щодня здійснює записи в щоденник практики, фіксуючи в ньому всі свої професійні вчинки, завдання та хід їх виконання, консультації з керівниками практики;
 • – поглиблює свої знання з тематичної спеціалізації, опановує її проблематику та фактичний матеріал, вивчає спеціальні праці та періодичні видання;
 • – провадить необхідні спостереження, досліди та збір матеріалів для курсової та дипломної робіт.

Перелік документів, які необхідно здати за результатами практики:

 • 1. Звіт студента про проходження практики з його особистим підписом (із зазначенням усіх видів виконуваних робіт та опублікованих і підготовлених до друку чи до ефіру матеріалів) – обов'язково українською мовою.
 • 2. Характеристику з місця проходження практики (з печаткою установи і підписом керівника установи).
 • 3. Щоденник практики.
 • 4. Матеріали (кількість матеріалів — відповідно до програми практики):
  • - надруковані — ксерокси або оригінали статей;
  • - надруковані без підпису або під псевдонімом — ксерокси або оригінали статей з указівкою справжніх П.І.Б., печаткою установи, де проходила практика, і підписом керівника установи;
  • - прийняті до друку — роздруковані статті з печаткою установи, де проходила практика, і підписом керівника установи;
  • - диски (CD, DVD) з аудіо- та відеоматеріалами (для студентів, які проходили практику на радіо або телебаченні);
  • - ксерокси або оригінали статей, відредагованих студентом (тексти з правками та їх виправлені варіанти); зверстані студентом сторінки видання.
Навчально-виробнича практика з видавничої справи на відділенні
"слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська"

Навчально-виробнича практика з видавничої справи на відділенні "слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська" проводиться на другому та четвертому курсах без відриву від навчання, що забезпечує тісний зв’язок теоретичних знань студентів з набуттям умінь і навичок з коректури тексту та літературного редагування. Базою для проходження практики є місцеві видавництва газет, журналів, навчальної, довідкової літератури та іншої друкарської продукції, а саме: «Телетиждень», «Клуб сімейного дозвілля», «Ранок», «Слово», «Торсинг» та видавництво «Харківський національний університет імени В.Н. Каразіна»

Коректорська практика на відділенні "слов'янські мови та літератури (переклад включно) перша - російська"

Коректорська практика на другому курсі будується на основі навчальних програм з основних профільних дисциплін: "Коректура тексту", "Основи видавничої справи", дисциплін спеціалізації. Кожна виробнича практика передбачає розширення і закріплення у студентів знань і навичок професійної діяльності коректора та редактора, послідовний перехід від роботи з найпростішими текстами до складніших. Практиканти чотири місяці проходять практику в різних за фахом видавництвах, а потім переходять, змінюючи один одного, в інше. Всього за навчальний рік кожен студент мусить пройти практику у двох різних місцях і опрацювати різні за жанром і складністю тексти.

У результаті практики студент повинен знати організацію роботи видавництва, послідовність коректур тексту, технічну сторону підготовки газет, журналів, книг тощо до друку (макетування, верстка і випуск); оволодіти навичками коректури текстів будь-якої складності і будь-яких жанрів (наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, художнього, довідкового тощо); здобути навички електронного набору та внесення коректурних виправлень у тексти на електронних носіях.

Треба також сказати, що наші студенти, які закінчили університет з хорошими і відмінними результатами, часто запрошуються до видавництв, у яких проходили практику, для подальшої роботи.